Felek

 1. Adatkezelő:

 

 • Cég Neve: __________________________________________________________

 

 • Cím: _______________________________________________________________

 

 • Képviselő: __________________________________________

 

 • Szoftver (szerver és kliens): ___________________________________________

 

 1. Adatfeldolgozó:

  • Név: Völgyerdő Nonprofit Kft.
  • Cím: 8821 Nagybakónak, Magyar utca 5.
  • Telefonszám: +36304231013

Szerződés Tárgya

Ez a szerződés kizárólag az Adatkezelőnek az Adatfeldolgozótól bérelt szoftverének üzemeltetésére és az azzal kapcsolatos szolgáltatásokra vonatkozik. Ez a szerződés szabályozza továbbá az Adatkezelő által az Adatfeldolgozónak átadott, a Szoftverben tárolt személyes adatok kezelését.

Adatfeldolgozás Célja

Az adatfeldolgozás célja az Adatkezelő által bérelt Szoftvernek az Adatfeldolgozó által bérelt szerveren történő telepítése, futtatása, karbantartása, hogy az Adatkezelő kliens Szoftverét kiszolgálja, és így az adatbázis elérhető legyen a kliensek Internetre történő csatlakoztatásával különböző földrajzi helyekről és hálózatokból.

Adatfeldolgozási Tevékenységek

Az Adatfeldolgozó az alábbi tevékenységeket hajtja végre:

 • Bérelt felhő szerver biztosítása a szerver program számára.
 • Szerver program telepítése a szerver gépre.
 • A szerver program karbantartása, hibák elhárítása.
 • Biztonsági intézkedések, amelyek az alábbi részben részletezünk.
 • Ügyfélszolgálat: hétfőtől péntekig: 9:00-15:00 óra között biztosítunk ügyfélszolgálatot és hibaelhárítást.

Biztonsági Intézkedések

Az Adatfeldolgozó kötelezi magát az alábbi biztonsági intézkedések alkalmazására:

 1. Jelszó Bonyolultsági Irányelvek:

  • Minden jelszó legalább 8 karakter hosszúságú, tartalmaz nagy- és kisbetűt és speciális karaktert.
  • A jelszavakat rendszeresen, legalább 6 hónaponként megváltoztatják.
 2. SSL-el Védett Hálózati Kapcsolat:

  • Az adatok titkosítása az SSL/TLS protokollokkal történik az adatátvitel során, biztosítva az adatok biztonságát és integritását.
 3. Tűzfal:

  • A tűzfal megakadályozza a nem engedélyezett hálózati forgalmat.
 4. Biztonsági Naplózás:

  • A rendszer minden hozzáférési kísérletet és biztonsági eseményt naplóz.
  • A naplóbejegyzéseket a programok legalább 6 hónapig megőrzik.
 5. Hozzáférés-kezelés:

  • Csak a szoftverfejlesztő és a menedzser fér hozzá az adatokhoz és teljes titoktartást vállalnak a szerződéssel és az Adatkezelő adataival kapcsolatban.
  • Erős jelszavak és többtényezős hitelesítés (MFA) alkalmazása a hozzáférés biztosítására.
 6. Biztonsági Mentési Politika:

  • Helyi mentés, felhő alapú távoli mentés és teljes szerver mentés biztosítása.
  • Az automatizált mentési folyamatok konzisztens és megbízható adatmentést biztosítanak.

Adatvédelmi Jogok és Kötelezettségek

Az Adatfeldolgozó kötelezi magát, hogy tiszteletben tartja az érintettek adatvédelmi jogait, és betartja az adatvédelmi törvényeket és szabályozásokat.

Szerződés Időtartama és Fizetési Feltételek

 1. Időtartam: Ez a szerződés ___________________________ napon lép hatályba és határozatlan ideig fennáll, egészen addig, amig az Adatkezelő rendelkezik az Adatfeldolgozó által fejlesztett szoftver rendszer felhasználói licencével. Ha az Adatkezelő felhasználói licence lejár, a szerződés automatikusan megszűnik.

 2. Fizetési Feltételek: A felhőszolgáltatás díja előre fizetendő, és egy vagy több évre vonatkozhat. A díjat a szerződés kezdetekor, az éves szolgáltatási időszak előtt teljes egészében ki kell fizetni.

Felelősség és Kártérítés

 1. Felelősség Korlátozása: Az Adatfeldolgozó nem vállal felelősséget azokért a károkért vagy veszteségekért, amelyek az Adatkezelő jogszabályi vagy szerződéses kötelezettségeinek megszegéséből erednek.

 2. Közvetett Károk: Az Adatfeldolgozó semmilyen körülmények között nem felelős a közvetett, véletlen vagy következményes károkért, beleértve az elmaradt haszon, üzleti lehetőség vagy adatvesztés miatti károkat.

 3. Biztonsági Incidensek: Amennyiben biztonsági incidens következik be, az Adatfeldolgozó felelőssége korlátozódik a biztonsági protokollokban foglaltak betartására és az érintett adatok helyreállítására irányuló erőfeszítésekre.

 4. Jogszabályi Változások: Az Adatfeldolgozó nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a jogszabályok vagy szabályozások változásából erednek.

 5. Adatkezelő Felelőssége: Az Adatkezelő felelős az általa az Adatfeldolgozóhoz továbbított adatok jogi megfelelőségéért, beleértve az adatvédelmi törvényeknek való megfelelést.

  • Adatvédelmi és Adatbiztonsági Előírások Betartása: Az adatkezelő felelős az alkalmazandó adatvédelmi törvények és szabályozások, például az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) betartásáért. Ez magában foglalja a személyes adatok biztonságának biztosítását és az adatvédelmi irányelvek megfelelő kommunikálását az érintettek felé.

  • Személyes Adatok Jogszerű Kezelése: Az adatkezelőnek gondoskodnia kell arról, hogy a kezelt személyes adatok gyűjtése, tárolása, feldolgozása és továbbítása jogszerűen történjen, megfelelő hozzájárulásokkal és jogalapokkal.

  • Adatminőség és Pontosság Biztosítása: Az adatkezelő felelőssége az adatok pontosságának és naprakészségének fenntartása, valamint a felesleges vagy elavult adatok időben történő törlése.

  • Hozzáférési Jogok és Azonosítás: Az adatkezelőnek biztosítania kell, hogy csak az arra jogosult személyek férhessenek hozzá a személyes adatokhoz, és az adatokhoz való hozzáférés szigorúan szabályozott legyen.

  • Adatszivárgás és Biztonsági Incidensek Kezelése: Kötelezettsége tartalmazza a biztonsági intézkedések meghatározását és fenntartását, valamint az adatvédelmi incidensek, mint például adatszivárgások esetén gyors és hatékony válaszlépések megtételét.

  • Érintettek Jogainak Tiszteletben Tartása: Az adatkezelőnek tiszteletben kell tartania az adatok érintettjeinek jogait, mint például a hozzáférés joga, az adatok helyesbítésének joga, az adatok törlésének joga („elfelejtéshez való jog”), és az adatkezelés korlátozásának joga.

  • Együttműködés az Adatvédelmi Hatóságokkal: Az adatkezelőnek együtt kell működnie az adatvédelmi hatóságokkal, és tájékoztatnia kell őket adatvédelmi incidensekről, valamint válaszolnia kell az érintettek és hatóságok kérdéseire.

Szerződéses Garanciák

 1. Adatkezelő Garanciái: Az Adatkezelő garantálja, hogy rendelkezik az összes szükséges jogosultsággal és engedéllyel az adatok továbbításához és feldolgozásához.

 2. Jogellenes Tevékenység: Az Adatkezelő garantálja, hogy az általa továbbított adatok nem kapcsolódnak jogellenes tevékenységekhez.

Szerződés Megszűnésének Gyakori Esetei

 1. Lejárat: A szerződés automatikusan megszűnik, ha a szoftver licenc lejár.

 2. Korai Felmondás:

  • A szerződést mindkét fél jogosult 30 napos felmondási idővel felmondani.
  • 30 napon belüli felmondás esetén az Adatfeldolgozó az előre fizetett díjakat visszatéríti, 30 napon túli felmondás esetén az előre befizetett díjaknak a Szoftver licenc hátralévő hányadára vonatkozó díjakat téríti vissza az Adatfeldolgozó, kizárólag abban az esetben, ha az Adatfeldolgozó mondta fel a szerződést és az Adatkezelő nem szegte meg a szerződés rendelkezéseit és a visszatérítés határideje 3 hónap.
 3. Szerződésszegés: Amennyiben bármelyik fél megszegi a szerződés feltételeit, és a szerződésszegést nem orvosolja 7 napon belül az értesítés után, a másik fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Amennyiben a szerződést az Adatfeldolgozó mondja fel, és az Adatkezelő nem szegte meg a szerződést, az Adatfeldolgozó 3 hónapon belül megtéríti az előre befizetett díjaknak a szoftver licenc hátralévő időre vonatkozó hányadát.

 4. Váratlan Események: Amennyiben a szerződés teljesítése lehetetlenné válik olyan körülmények miatt, amelyek a felek ellenőrzésén kívül esnek (pl. természeti katasztrófák, háború, stb.), a szerződést mindkét fél jogosult felmondani.

 5. Törvényi Változások: Amennyiben a törvényi változások miatt a szerződés teljesítése vagy fenntartása megsérti a jogszabályokat, a szerződés módosításra vagy felmondásra kerülhet.

Aláírások

Alulírottak, mint Adatkezelő és Adatfeldolgozó képviselői, elfogadják a szerződés feltételeit.

 

Adatkezelő:

Név:

Dátum:

Aláírás:

 

Adatfeldolgozó:

Név:

Dátum:

Aláírás:

 

1. tanú:

Név:

Cím:

Aláírás:

 

2. tanú:

Név:

Cím:

Aláírás:

🌿 Minden Licenc Vásárlásával a Természetet Támogatja 🌿

Profitunk nagy részét a természetvédelemre fordítjuk, így biztos lehet benne, hogy választásával részt vesz a legfontosabb értékeink megmentésében.

✔ Saját természetvédelmi rezervátumokat tartunk fenn a ritka helyi fajok megmentése érdekében

✔ A helyi "ősgyepek" utolsó orchideáit mi védjük a végleges eltűnéstől a gyepek rendszeres kaszálásával

✔ Madárodúk kihelyezésével segítjük a kizsákmányoló erdőgazdálkodás miatt természetes odú nélkül maradt madarakat

-->