Szolgáltató

Cégszerű elnevezés:   Pőcze Zsolt e. v.
Nyilvántartási szám:   21252520
Adószám:   60524625-2-40
Székhely:   8821 Nagybakónak, Magyar utca 5.
Számlavezető bank:   Erste Bank Zrt.
Bankszámlaszám:   11600006-00000000-43082423

Általános rendelkezések

1. Szolgáltatás

A szolgáltatás tárgya a MunkaLap, RakTár, ÜgyfélTár, SzámlaTömb és GumiHotel szoftverek változatai (továbbiakban: szoftver), a szoftverek használatba bocsátása, valamint a szoftverekhez nyújtott támogatás (továbbiakban: szolgáltatás). A Felhasználó a szoftverek bizonyos funkcióinak használatáért és a szoftverekhez nyújtott szolgáltatások igénybe vételéért cserébe licencdíj fizetésére köteles. A felhasználó használati joga a megjelent mindenkori legfrisebb szoftververziókra keletkezik a jelen Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban ÁSZF) meghatározott feltételekkel. A szoftver frissítése a felhasználó feladata és kötelessége. A legfrisebb szoftververziók letölthetők a Szolgáltató hivatalos honlapjáról: http://munkalapszoftver.hu (továbbiakban: hivatalos honlap).

2. Alkalmazás

A Felhasználó jelen ÁSZF-et a Szolgáltatás igénybevételével önmagára nézve kötelezőnek fogadja el. A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával megerősíti, hogy ezen szerződési feltételekről tájékoztatásban részesült és azokat elfogadja.

3. Használat

A szoftverlicenc megvásárlásával a Felhasználó másra át nem ruházható, határozott időre szóló jogot kap arra, hogy a szoftvert határozott ideig határozott példányban korlátozásmentesen használhassa (továbbiakban licencjog). Az aktivált szoftverpéldányt vagy a Szolgáltatótól kapott aktiváló kódot a Szolgáltató külön engedélye nélkül a Felhasználó nem adhatja semmilyen jogcímen más birtokába vagy használatába.

Licencdíjak

4. Licencdíj

A szoftver használatának jogáért a Felhasználó szoftverpéldányonkénti licencdíj fizetésére köteles, amely határozott időre szólhat és előre fizetendő. A licencdíj összege az új licenc megrendelése és a már meglévő vagy lejárt licenc meghosszabbítása esetén különbözhet. A tárgyév kezdete a szoftverlicenc első megrendelésének időpontja. Újabb szoftverpéldányra történő licencjog vásárlás esetén az újabb szoftverpéldányra vonatkozó éves licencdíjnak csupán a következő lejáratig hátralevő idővel arányos részét kell megfizetni. A licencdíj befizetésének elmulasztása esetén a szoftver újraaktiválásának hiányában a szoftver automatikusan aktiválatlan állapotba kerül. Az aktuális licencdíjakat a honlap Árak menüpontjában tekintheti meg, a Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja.

5. Licenchosszabbítás

A licenchosszabbítást a lejárat előtti 1 hónap és a lejárat utáni 1 hónap közötti időszakban lehet megtenni. A licenc lejártának pontos időpontjáról a program 2 héttel a lejárat előtt figyelmezteti, a szolgáltató pedig e-mailben értesíti a Felhasználót. A licenchosszabbítás díja a hivatalos honlapon közölt díj. Amennyiben a szoftverlicencet a lejáratot követő 1 hónapon belül nem hosszabbítja meg, a szoftverlicenc érvényét veszti és ezt követően a szoftverlicenc újbóli megrendelése szükséges, amelyre a honlapon található aktuális árak vonatkoznak.

Telepítés, aktiválás

6. Ingyenes és aktiválatlan szoftver

Az ingyenes Szoftver bizonyos komponensei korlátozás nélkül használhatók, más komponensei korlátozásokkal használhatók. A nem ingyenes és nem aktivált Szoftver szintén csak bizonyos korlátozásokkal használható. Az aktiváláskor és az aktiválás megszűnésekor a Szoftver az adatbázisában rögzített adatokat hiánytalanul megőrzi.

7. Az aktiválás és feltételei

Az aktiválás során a Szolgáltató egy számokból és betűkből álló kódot (továbbiakban aktiváló kód) küld a Felhasználónak. Az aktiváló kód határozott időre aktiválja a szoftvert és/vagy annak egyes moduljait egy szoftverpéldányban, attól függően, hogy a Felhasználó mely modulok használati jogát rendelte meg. Az aktiváló kódot a telepített, még aktiválatlan vagy már aktivált szoftverbe beírva az aktiváló kód által meghatározott modul vagy maga a szoftver aktiválttá válik az aktiváló kód által meghatározott időre. Az aktivált modul vagy szoftver az aktiváló kód által meghatározott ideig korlátozások nélkül használható. Az aktiválás feltételei: megrendelt modulok vagy a szoftver éves licencdíj előre történő befizetése. Az aktiválást szoftverpéldányonként el kell végezni.

8. Többszörös aktiválás korlátozása

A szoftverhez biztosított aktiváló kód kizárólag egyetlen szoftverpéldány aktiválását teszi lehetővé. Az aktiváló kód egynél többször történő felhasználása nem engedélyezett.

9. Újratelepítés

Ha technikai vagy más okból a szoftverpéldány újratelepítésére van szükség, a Szolgáltató ingyenesen biztosít aktiváló kódot, azzal a feltétellel, hogy a korábbi szoftverpéldány nem használható tovább aktivált formában.

Használati feltételek

10. Terméktámogatás

A licencszerződés ideje alatt a felhasználó terméktámogatási szolgáltatásban részesül, amelynek feltétele az éves licencdíj megfizetése. A terméktámogatás a következő szolgáltatásokat foglalja magába:

 • Ügyfélszolgálat
 • Hibajavítás
 • Továbbfejlesztés
 • Jogi változások követése
 • Java alaprendszer változásainak követése
 • Operációs rendszer változásainak követése
 • Szoftverfrissítések elkészítése

A terméktámogatás nem tartalmaz:

 • Hálózatépítési szolgáltatásokat (számítógépek közötti kapcsolat kiépítése és karbantartása, stb...)
 • Számítógép karbantartást és hardver konfigurálást
 • Operációs rendszer telepítést és konfigurálást
 • Számítógép- vagy operációs rendszer használatának oktatását.

11. Felelősség és kártérítés

A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (például, de nem kizárólagosan felsorolva, így egyéb lehetőséget sem kizárva: adatvesztés, üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, egyéb anyagi veszteségek), mely a szoftver használatából vagy esetleges gátolt működéséből ered. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a szoftver teljes egészében kielégíti a Felhasználó igényeit. A Szolgáltató felelőssége a jelen szerződésben foglaltakra korlátozódik és ez alapján az esetleges kártérítés összege nem haladhatja meg a Felhasználó által vásárolt szolgáltatásért a Szolgáltatónak kifizetett összeget.

12. Felmondás

A Szolgáltató a licencjogot megszüntetheti és a további szoftverhasználatot megtilthatja, amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket és feltételeket megszegi. Ebben az esetben a Felhasználó köteles a szoftver összes példányát haladéktalanul megsemmisíteni, és licencjoga megszűnik.

13. Programhiba és annak lejelentése

A Felhasználó jelen szerződés elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz a szoftver hibamentessége érdekében, de a szoftver komplexitása, a futtató rendszer és az operációs rendszerek folyamatos fejlődése és a hibák szubjektív volta miatt a szoftverben a legalaposabb tesztelés ellenére is előfordulhatnak rejtett hibák. Az észlelt hibákat a Felhasználónak haladéktalanul jeleznie kell a Szolgáltató felé, és minden, a hiba előfordulásának körülményeivel kapcsolatos, a hiba reprodukálását segítő információt meg kell osztania a Szolgáltatóval. A programjavításra csak Szolgáltató telephelyén van lehetőség. A programhiba megállapítására kizárólag a Szolgáltató jogosult. Ha a hiba nem minősül programhibának, akkor a Felhasználó köteles a hibaelemzésért, és a megoldásáért az aktuálisan érvényes szolgáltatási árlista alapján megállapított díjat kifizetni.

14. Szoftverhasználati adatok gyűjtése

Jelen szerződésben a Felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltató a szoftverhasználatról név nélküli adatokat gyűjtsön, amelyek lehetnek:

 • Szoftver neve, típusa és verziószáma
 • Egyedi, véletlenszerű azonosító szám, amely a telepítéskor jön létre, és a felhasználó beazonosítását nem teszi lehetővé
 • Operációs rendszer típusa
 • Java verzió
 • Használt szoftverösszetevők felsorolása
 • Ország kódja
 • Város neve

A Szolgáltató vállalja, hogy a szoftverhasználati adatokat kizárólag a Szoftver fejlesztése, a felhasználói élmény javítása és a hibák elhárítása céljából használja fel, harmadik félnek nem adja ki, a szoftverhasználati adatokból a felhasználó személyazonossága, kiléte és semmilyen személyes adata nem határozható meg, és a szoftverhasználati adatok nem tartalmaznak a programadatbázisból származó adatokat.

15. Szerzői jogok

A szoftvert és annak összetevőit nemzeti és nemzetközi szerzői jogok védik, ennek megfelelően a Szolgáltató hiteles írásos engedélye nélkül szigorúan tilos a szoftver belső működésének, felépítésének elemzése, módosítása, a forráskód visszafejtése, illetve a szoftver zárt kódú részeinek elkülönítése és felhasználása más szoftverek részeiként, illetve terjesztésük.

16. Feltételek módosítása

A Szolgáltató a jelen ÁSZF feltételeit módosíthatja, amennyiben arról írásos tájékoztatást küld az ügyfeleknek, legalább 1 hónappal a módosítást megelőzően. Amennyiben a Felhasználó nem mondja fel a szerződést szabályszerűen, legkésőbb addig az időpontig, míg a módosítás esedékessé válik, úgy rá a továbbiakban az új szerződési feltételek vonatkoznak.

17. Nem szabályozott kérdések

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Ptk. és más jogszabályok, továbbá a hatályos magyar internet szokások alkalmazandók.

Ezen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2016.09.05.

 

Látogatók

336572
Ma15
Tegnap120
Ezen a héten210
Ebben a hónapban2344
Összesen336572
Statistik created: 2018-08-21T23:15:29+02:00

Technológia

Érvényes CSS! A honlap a CSS level 3 alapján érvényesítve

 

-->